Service & Informatie

Contact gegevens:

Vestigingsadres:

De Middend 64 , 1611 KT, Bovenkarspel
Telefoonnummer: 0634260525

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@notencentrum.nl

KvK-nummer: 90882261
Btw-nummer: NL865484806B01

Privacy & Disclaimer:
Privacybeleid Notencentrum

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28 Juni 2020.
Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jou privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jou gebruikservaring verbeteren. Zo snapt je precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Notencentrum.nl. Je dient zich ervan bewust te zijn dat Notencentrum.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.
Notencentrum.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
De belangrijkste reden waarom wij persoonsgevens verzamelen is om te zorgen dat jou bestelling van ons naar jou toekomst. Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens: naam, adres, postcode, plaats, land en e-mailadres. Hieronder staat meer informatie over ons gebruik van de verzamelende gegevens.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer je zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Notencentrum.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jou persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jou vragen te verwerken en jou verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Notencentrum.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jou toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is om jou bestelling zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit zal altijd gedaan worden op grond van een wettelijk voorschrift. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jou gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je jou gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.

2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met De Notenshop.

3. Dag: kalenderdag.

4. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand.

5. Notencentrum :de onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en De Notenshop, op afstand tot
stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.

7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits
de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Notencentrum en op elke tussen Notencentrum en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aan bod van Notencentrum
aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.

2. Notencentrum bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Notencentrum deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst
ontbinden.

3.Ontbindingsrecht

1.Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger of een door de consument gekozen afleverlocatie.

2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de
beoordeling van het product.

3.Voedingsmiddelen kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakking ongeopend is.

4. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Notencentrum te melden. Notencentrum verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.

5.Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Notencentrum geretourneerd te worden, conform de door Notencentrum verstrekte duidelijke en redelijke instructies. In elk geval dient een kopie van de pakbon/factuur te worden bijgesloten.

6. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.

7. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in
lid 4 bepaalde.

8. Notencentrum vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na
ontbinding.

Uitsluiting Ontbindingsrecht
Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor de volgende producten:
a. die door Notencentrum tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waar van de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waar op Notencentrum geen in vloed heeft;

5. Levering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Notencentrum kenbaar heeft gemaakt.

2. Bestellingen die voor 17:00 uur afgerond zijn, zullen in beginsel binnen twee werkdagen worden geleverd. Notencentrum zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Notencentrum zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.

3. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaats vindt of plaats kan vinden zonder dat dit voor af is overeengekomen. Notencentrum zal bij ontbinding de van
consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.

Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

6. Garanties en Conformiteit

1. Notencentrum biedt geen(aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.

2. Consument dient de producten conform met bewaar advies van Notencentrum te bewaren en gebruiken. Dit bewaaradvies is te vinden op de website.

3. Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen.

4. Indien een gebrek een bij de koop bestaan de fout blijkt te zijn, heeft consument rechtop vervanging van het product. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag Notencentrum aanbieden
het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.

5. Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door
consument.

7. Klachten en Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Notencentrum en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk
omschreven schriftelijk worden gemeld bij Notencentrum.

3. Bij Notencentrum ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indiende klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Notencentrum hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel
een oplossing mag verwachten.

4. Notencentrum wijst consument op de mogelijkheid om,indien Notencentrum en consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij Notencentrum, de
klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via
https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen
https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/

8. Herroepen en retourneren

Heeft u een pakket ontvangen en wilt u dit retourneren? U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het goed in bezit heeft gekregen de overeenkomst te herroepen, mits u de producten niet geopend heeft en een bewijs van aankoop kan overhandigen (zoals de factuur). Onze producten worden namelijk om hygiënische en gezondheidsredenen verzegeld verzonden. Indien de verzegel verbroken is, kunt u dit niet meer retourneren en vervalt het recht van terugbetaling.

Wij verzoeken u ons per e-mail de reden aan te geven waarom u het pakket wilt retourneren. U bent niet verplicht een reden te geven. Hierna kunt u het product met vermelding van uw bestelnummer aan ons retourneren. U kunt ook de producten zonder voorafgaande mededeling aan ons retourneren, voeg dan bij het pakket een verklaring waaruit de herroeping blijkt.
U bent zelf verantwoordelijk voor het retour sturen. Wij raden u aan goed uw kopie verzendbewijs te bewaren en het track&trace nummer. Wij zijn niet verantwoordelijk wanneer het pakket niet bij ons aankomt.

U kunt het pakket retour sturen naar: Notencentrum, De Middend 64, 1611KT Bovenkarspel.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen heeft over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Notencentrum

De Middend 64 , 1611 KT, Bovenkarspel
Telefoonnummer: 0634260525

Open WhatsApp chat
1
Heeft u een vraag stel ze gerust
Hallo
Kan ik u helpen?